932 041 041

Condicions Generals Activitats Estiu 

Condicions de compra online

 • 1. Condicions de venda

  L'adquisició del bitllet/forfet/tiquet implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals (condicions de venda, política de cancel·lació, normativa d’ús i de respecte i convivència).

   

  Serà responsabilitat del client informar-se prèviament abans de fer la compra del bitllet/forfet/tiquet que més li convingui, segons les característiques que cadascun té especificades en el text informatiu del bitllet/forfet/tiquet corresponent, o a la pàgina web corporativa de les estacions.

   

  Es recomana la compra de bitllets/forfets/tiquets mitjançant canals de venda anticipada. Si hi ha disponibilitat de places també es pot efectuar al Punt d’Atenció al Client de l’estació.

   

  Caldrà fer la compra al Punt d’Atenció al Client dels bitllets/forfets/tiquets amb tarifa reduïda.

   

  Per poder accedir a qualsevol tarifa reduïda, serà obligatori disposar de la documentació que acrediti el compliment de les condicions que a aquests efectes indiqui l’estació. De forma general, i sense perjudici d’acreditacions complementàries que l’estació pugui requerir:

   

  - Avantatges titulars forfet temporada 23-24: Presentació del forfet de temporada i DNI.

  - Família nombrosa/ monoparental: Carnet de família nombrosa o monoparental.

  - Persones amb discapacitat: Carnet oficial.

   

  Per gaudir de l’activitat cal adquirir el bitllet adequat de la data i trajecte del telecadira, telecabina que es vol fer ús,  o del tiquet d’entrada a la piscina o al tubbing, així com  de les diferents opcions de forfet del Bike Park en el cas de La Molina.


  Els bitllets/forfets/tiquets s’hauran d’adquirir en funció de la tipologia de l’usuari. Els clients poden fer compra anticipada dels bitllets/forfets, però l’edat que es considerarà és l’edat en què es fa ús del bitllet/forfet/tiquet no l’edat en la data de compra, ja que poden ser diferents. Si fos requerit pel personal de la instal·lació, caldrà aportar la documentació que permeti acreditar l’edat: DNI, NIE o passaport.

   

  Es poden adquirir en una única compra diversos bitllets/forfets/tiquets que podran ser utilitzats, segons dates escollides (per aquells bitllets/forfets/tiquets que cal escollir data de la visita en el moment de la compra)  o durant tota la temporada d’estiu segons detall de dates d’obertura, per a la resta (quan no cal escollir data al fer la compra).

   

  El bitllet/forfet/tiquet s'ha de conservar fins a finalitzar l’activitat i no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d'identificació o no correspon a les condicions específiques d'ús.

   

  Hi ha a disposició dels usuaris diferents canals per fer arribar a FGC les reclamacions o suggeriments. Es poden consultar en aquest enllaç

 • 2. Política de cancel·lació

  Els forfets de més d'un dia del Bike Park de La Molina, disposen d'una tarifa unificada i bonificada respecte als d'un dia, convertint-se en un producte unitari, qualitat que fa impossible cap reemborsament parcial o compensació una vegada s'ha iniciat el seu ús.

   

  Segons el producte escollit podem trobar dos tipus de cancel·lacions:

   

  Compres de serveis de lliure elecció durant la temporada en curs

   

  Per les compres a les botiges online, sense una data concreta del servei, es podrà exercir el dret d’anul·lació i desistiment de la compra de serveis no utilitzats, sempre que sigui sol·licitada en una data màxima de fins a 2 dies posteriors a la data de compra. En cas contrari, no s’acceptarà cancel·lació.

   

  Compres de serveis amb data

   

  Els productes venuts amb data es poden cancel·lar fins a les 23 h del dia abans de la data de validesa, a partir d'aquesta hora no es farà cap devolució. No tindran cap mena de devolució si la petició d’anul·lació s’efectua passada la data d’ús del producte adquirit.

   

  En ambdós casos, la cancel·lació de la compra dels productes s'ha de fer a través de l'Àrea de Clients a l'apartat de l'Historial de comandes. Anant sobre el tiquet/forfet/bitllet concret i clicant a Veure detalls. Si s’està dins del període establert es podrà escollir l’opció de fer la devolució.

   

  No es contempla cap altre tipus de cancel·lació més enllà del que estigui previst en aquest document.

 • 3. Normativa d’ús dels forfets, tiquets, pistes i instal·lacions

  Per utilitzar les instal·lacions és imprescindible portar qualsevol tipus de forfet, tiquet, bitllet o abonament expedit per l’estació.

   

  Els imports dels forfets i dels abonaments només seran reemborsats en els supòsits previstos a la Política de cancel·lació (Punt 3), i no procedeix aquest reemborsament quan l’accés o l’ús de les instal·lacions es trobi limitat per altres causes com les derivades de les condicions meteorològiques, ambientals, tècniques, de seguretat, etc.

   

  El comportament inadequat o l’incompliment de les normes bàsiques d’utilització de les instal·lacions que a criteri del personal posin en risc al titular o a tercers, així com l’incompliment de les instruccions, advertiments i senyalització de l’estació, facultarà el personal de la instal·lació a procedir a la retirada (o bloqueig, si és el cas) del forfet/bitllet/tiquet; tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què addicionalment hagués pogut incórrer el seu titular.

   

  És facultat del personal de la instal·lació determinar les dates i horaris d’obertura i de tancament de les instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualsevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat.

   

  L’estació es reserva el dret a realitzar els controls que consideri oportuns (podran incloure enregistraments visuals) podent exigir la identificació de les persones amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent del bitllet/forfet/tiquet i per poder garantir el compliment de les obligacions assumides per part del comprador. L’usuari està obligat a identificar-se a requeriment del personal de l’estació, amb el DNI o document acreditatiu.

   

  Si a petició del personal de l’estació no pot presentar la documentació i/o l’acreditació, es considerarà ús fraudulent i el bitllet/forfet/tiquet no serà vàlid.

   

  A La Molina:

   

  El titular del forfet reconeix i assumeix en tot cas els riscos que es deriven de la pràctica esportiva al Bike Park i, en general, de tots aquells danys personals o materials que es produeixin en el desenvolupament de l’activitat. El titular del forfet del Bike Park és responsable dels seus actes i omissions, així com de les actuacions o conductes negligents que posin en risc la seva integritat física o de tercers, i que no hagin previst les pròpies limitacions físiques per a la pràctica de l’esport o les inherents al nivell personal.

   

  En cas de pèrdua, robatori o oblit del forfet:

   

  • Pèrdua del forfet dia. És responsabilitat del client titular informar l’estació del fet ocorregut de manera immediata a la seva detecció. En aquests casos, l’estació pot, al seu criteri i atenent les condicions del cas concret, procedir a fer un reemplaçament sempre i quan l’usuari presenti el tiquet de compra.

   

  • Pèrdua o robatori del forfet de temporada. És responsabilitat del client titular informar l’estació del fet ocorregut de manera immediata a la seva detecció. En aquests casos, l’estació pot, al seu criteri i atenent les condicions del cas concret, procedir a bloquejar l’ús del forfet a fi d’evitar-ne l’ús fraudulent. La Molina pot expedir un duplicat amb un cost de 2,00 € per a l’usuari, sempre que presenti prèviament la preceptiva denúncia de robatori de les autoritats policials corresponents, en cas contrari La Molina podrà expedir un duplicat amb un cost de 10,00 €.

   

  • Oblit del forfet de temporada per un dia de Bike Park. En el cas que eventualment el titular s’oblidi el forfet de temporada per al dia de BiKe Park, s’ha d’adreçar a les oficines centrals de l’estació, notificar el fet ocorregut i abonar l’import de 10 € del forfet de dia, segons el PVP vigent i la modalitat del forfet de temporada adquirit. En aquests casos, l’estació pot, al seu criteri i atenent les condicions del cas concret, procedir a bloquejar l’ús del forfet de temporada en curs a fi d’evitar-ne l’ús fraudulent. L’estació no està obligada a fer el reemborsament de l’import abonat.
 • 4. Respecte i convivència

  FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta d’usuaris i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos i la megafonia.

   

  No està permès: 

  • Fumar a totes les instal·lacions d’FGC
  • Fixar cartells
  • Distribuir publicitat
  • Venda ambulant dins les instal·lacions d’FGC
  • Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l'ordre públic o els serveis d'FGC.
  • Fer accions que deteriorin o embrutin les instal·lacions.
  • Romandre a les instal·lacions fora de l'horari previst.
  • Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la instal·lació i el servei en general.
  • Llençar deixalles a l’entorn.
  • Pidolar i fer qualsevol classe d'activitat artística o comercial a les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa.
FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.