932 041 041

FORFETS DE DIA O VARIS DIES 

Condicions generals d'ús

 • CONDICIONS GENERALS FORFETS DE DIA O DIVERSOS DIES

  L'adquisició del forfet implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals:

 • A. Condicions d'adquisició 

   

  1. La targeta Pirineu365 és el suport que us permetrà l’accés a les instal·lacions. Aquest suport permet carregar els productes comprats i podrà ser recarregat i reutilitzat tants cops com el client vulgui al llarg de diferents temporades, tant estiu com hivern. El preu de la targeta Pirineu365 serà de 2,00 € (no reemborsable). El comprador de la targeta té el deure de la seva custòdia.

  2. El forfet és personal i intransferible. La manipulació indeguda d'una targeta Pirineu365, el seu ús fraudulent i, en especial, la seva revenda o cessió gratuïta a un tercer, comportarà la seva retirada i anul·lació immediata.

  3. L'adquisició del forfet de dia o diversos dies dona dret al seu titular a l’accés i utilització de les instal·lacions de l’estació que es trobin obertes al públic, per a la pràctica dels esports d’hivern per als quals l’estació es trobi habilitada i obliga a complir amb les normes de funcionament i seguretat internes de l’estació i sens perjudici de les normes i disposicions que siguin d’aplicació amb caràcter general, incloent les directrius i instruccions del personal de l’estació.

  4. Una vegada adquirit el forfet, ja no es permetrà el canvi per una altra modalitat, si aquest ja ha estat utilitzat i/o no compleix la política de devolució.

  5. No s’estableix una durada i un abast determinats per a cada temporada d’hivern i, en aquest sentit, l’extensió de la temporada d’hivern dependrà de les condicions climatològiques, ambientals, de seguretat i d’usabilitat de les instal·lacions de l’estació en cada moment. En qualsevol cas, s’entén per temporada d’hivern, el període de temps que habitualment va dels mesos de desembre a abril, durant els quals és possible la pràctica dels esports d’hivern a les estacions d’esquí del Pirineu Català.

  6. Per conèixer els tipus de forfets, les prestacions i on es poden comprar, es poden consultar les pàgines webs corporatives de les estacions o als diferents mitjans adequats de què disposa cada estació. El preu dels forfets i dels abonaments serà segons la tarifa vigent de la temporada en curs.

  7. És responsabilitat del client informar-se prèviament de les ofertes o descomptes que puguin ajustar-se i aplicar-se als seus condicionants personals o particulars. L’estació no s’obliga a fer el reemborsament, total o parcial, del preu del forfet satisfet que estigui motivat pel desconeixement del client de l’existència de descomptes o ofertes aplicables en el moment de l’adquisició, com tampoc com a conseqüència de publicacions d’ofertes especials posteriors a l’adquisició que poguessin resultar més avantatjoses. L’adquisició del producte comporta el coneixement per part del client adquirent de les condicions aplicables, del seu abast i de les relacionades amb el seu ús, vigència, etc. Així com del coneixement de les tarifes més avantatjoses per a les compres online, de la majoria de les estacions, respecte a les compres fetes a les taquilles o quioscs de les pròpies estacions.

  8. Els forfets s’hauran d’adquirir en funció de l’edat de l’usuari. Els clients poden fer compra anticipada de forfets però l’edat que es considera és la data en que és fa ús del forfet no l’edat en la data de compra que poden ser diferents. Si fos requerit pel personal de l’estació, caldrà aportar la documentació que permeti acreditar l’edat i seran els següents: DNI, NIE o passaport.

   

  Franges d'edat d'aplicació dels forfets de dia o varis dies:

   

   

  9. Per poder accedir a qualsevol oferta serà obligatòria la presentació prèvia de la documentació que acrediti el compliment de les condicions que a aquests efectes indiqui l’estació. De forma general, i sens perjudici d’acreditacions complementàries que l’estació pugui requerir:

  • Clubs: Acreditació que el titular n’és soci. Cada estació podrà exigir complementàriament la presentació de documentació que n’acrediti la vigència d’aquesta condició a la data d’ús del forfet.
  • Família nombrosa/monoparental: targeta acreditativa o documentació equivalent considerada suficient per cada estació.
  • Persones amb diversitat funcional: targeta acreditativa o certificat que acredita el grau de discapacitat i si requereix o no d’acompanyament.
  • Residents o empadronats: Certificats d’empadronament.
  • Packs familiars: Llibre de família o document acreditatiu i DNI dels membres de la família.

  10. El preu del forfet inclou l’IVA (10%) i l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (AOV) perquè es tracta d’un títol de transport. El preu del forfet NO inclou assegurança per accidents a pistes o accidents ocorreguts a les instal·lacions de l’estació, excepte els que siguin ocasionats directament per remuntadors (AOV), quan així estigui acreditat (en aquest supòsit s’exclouen expressament aquells derivats del mal ús del remuntador per part del client o usuari i d’aquells produïts per negligència, descuit o qualsevol altre supòsit). El posseïdor del forfet o de la persona que requereixi l’assistència del personal de l’estació o de tercers serà responsable d’abonar l’import dels serveis i dels danys produïts a l’estació o els seus béns o persones, amb excepció dels supòsits indicats anteriorment. En el seu cas serà igualment responsabilitat del titular del forfet, contractar una pòlissa d’accidents personal que en doni cobertura en cas d’accident a l’àrea esquiable de l’estació. Aquesta assegurança no cobreix l’esquí fora pista. L’estació recomana la contractació d’una cobertura d’assegurança per part dels clients.


  11. Tots els clients que hagin registrat les seves dades i/o que conservin el número d’identificació de la targeta Pirineu365 (codi WTP que consta en el dors del suport i en el tiquet de venda) podran sol·licitar un duplicat del forfet en cas de pèrdua o robatori. Previ a efectuar un duplicat es comprovarà que la targeta i els forfets pre-carregats no han estat utilitzats o tinguin cap altre ús fraudulent. El preu d’efectuar el duplicat, si fos possible la seva realització, serà de 2,00€ corresponent a la compra d’una nova targeta Pirineu365. En cas de deteriorament s’expedirà un duplicat contra el lliurament de l’original deteriorat sense càrrec.


  12. Es poden adquirir en una única compra varis productes que podran ser utilitzats durant tota la temporada vigent a excepció d’aquells que es venguin per una data determinada o que siguin forfets per a dies consecutius en que la seva validesa vindrà determinada a partir del primer dia d’utilització. En la modalitat de venda amb data, els forfets només seran vàlids per a la data concreta escollida.


  13. L’estació es reserva el dret a realitzar els controls que consideri oportuns (i que podran incloure enregistraments visuals) podent exigir la identificació de les persones amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent de les targetes o forfets i per poder garantir el compliment de les obligacions assumides per part del comprador.


  14. L’estació posa a la venda uns forfets per a professionals amb unes condicions específiques. A excepció d’aquests, la resta de forfets no permeten l’exercici professional de l’esquí.


  15. Qualsevol informació plasmada en el suport o canal de distribució que determini l’estació, té un valor merament indicatiu i orientatiu, en especial en allò que fa referència a l’obertura o tancament total o parcial de l’estació d’esquí i de les seves instal·lacions. És responsabilitat del client informar-se convenientment de les condicions meteorològiques, així com de les actualitzacions puntuals, relacionades amb l’obertura, tancament i estat de les instal·lacions que pugui emetre l’estació en el comunicat de neu diari, publicat a la pàgina web i l’App. En cas de contradicció entre la informació del comunicat de neu i la proporcionada per qualsevol altre mitjà i la senyalització en pista, preval sempre la prohibició d’accés o la indicació que sigui més restrictiva en cada cas.


  16. En qualsevol cas, l’aplicació de les presents Condicions Generals quedarà subjecta al compliment a les indicacions que el personal de l’estació dicti en cas de que es produeixin incidències en la seguretat de la instal·lació.


  17. Per a realitzar qualsevol reclamació o incidència en relació amb el forfet, el titular haurà dirigir-se als punts d’Atenció al Client de l'estació d'esquí, o via correu electrònic:

  També hi ha a disposició dels usuaris diferents canals per fer arribar a FGC les reclamacions o suggeriments. Es poden consultar en aquest enllaç

   
 • B. Política de devolució 

  1. Tots els forfets, en qualsevol modalitat, estan subjectes a la política de devolució prevista en aquestes Condicions Generals.

  2. L’estació no procedirà al reemborsament, total o parcial, de l’import del forfet adquirit, per cap motiu o contingència derivades de les condicions de la neu, ambientals, meteorològiques, tècniques o de seguretat que n’impedeixin o en limitin l’ús del forfet en el seu domini, independentment de la temporalitat de l’afectació o la contingència.

   

  3. Els forfets de més d'un dia disposen d'una tarifa unificada i bonificada respecte als d'un dia, convertint-se en un producte unitari, qualitat que fa impossible cap reemborsament parcial o compensació una vegada s'ha iniciat el seu ús.

   

  4. Cancel·lació compres realitzades a través de la botiga online:


  Segons el producte escollit podem trobar dos tipus de cancel·lació:

  - Compres de serveis de lliure elecció:

  Per les compres a les botiges online, sense una data concreta del servei, es podrà exercir el dret d’anul·lació i desistiment de la totalitat de productes o d’una part d’ells dins la compra, sempre que aquests no s’hagin utilitzat. S’entén per producte utilitzat qualsevol pas per les portes d’accés dels remuntadors amb esquís o sense. Caldrà fer-ho dintre de les 48h posteriors a la data de compra. En cas contrari, no s’acceptarà cancel·lació.

  - Compres de serveis amb data:

  Els productes venuts amb data es poden cancel·lar fins a les 23 h del dia abans de la data de validesa, a partir d'aquesta hora no es farà cap devolució.

  5. En ambdós casos, la cancel·lació de la compra dels productes s'ha de fer a través de l'Àrea de Clients a l'apartat de l'Historial de comandes. Anant sobre el tiquet/forfet concret i clicant a Veure detalls. Si s’està dins del període establert es podrà escollir l’opció de fer la devolució automàtica.

  6. No es contempla cap altre tipus de cancel·lació més enllà del que estigui previst en aquest document.

  7. La compra de la targeta Pirineu365 no porta aplicada cap política de retorn, cancel·lació i/o devolució. En el moment de la compra s’accepta expressament aquesta condició.

  8. Aquelles persones que hagin adquirit forfets per a la temporada 23-24 i que previ al respectiu dia de tancament de la temporada 2023-2024 no hagin manifestat cap contingència pels canals habituals, accepten expressament que els forfets no utilitzats es donaran com a exhaurits i no tindran dret a sol·licitar cap compensació.

 • C. Normativa d’ús dels forfets, abonaments, pistes i instal·lacions

  1. Aquesta normativa està exposada públicament a la cartellera de l’Oficina d’Atenció al Públic o als webs de les estacions.

  2. Per utilitzar els remuntadors és imprescindible portar qualsevol tipus de forfet, bitllet o abonament expedit per l’estació.

  3. Els imports dels forfets i dels abonaments només seran reemborsats en els supòsits previstos a la Política de cancel·lació (Punt B), i no procedeix aquest reemborsament quan l’accés o l’ús de les instal·lacions es trobi limitat per altres causes com les derivades de les condicions de la neu, ambientals, meteorològiques, tècniques, de seguretat, etc.

  4. En cas de pèrdua del forfet de dia o diversos dies, és responsabilitat del client titular informar l’estació del fet ocorregut de manera immediata a la seva detecció. En aquests casos, l’estació pot, al seu criteri i atenent les condicions del cas concret, procedir a bloquejar l’ús del forfet a fi d’evitar-ne l’ús fraudulent. Per expedir un nou forfet, veure apartat condicions d’adquisició (punt A).

  5. El titular del forfet reconeix i assumeix en tot cas els riscos que es deriven de la pràctica esportiva de l’esquí en el medi natural a l’alta muntanya, àmbit on les condicions nivo-meteorològiques poden variar. És responsabilitat de l’esquiador l’observació de l’estat de les pistes, a la fi d’evitar circumstàncies adverses per a la pràctica de l’esquí (gel, pedres i altres elements naturals) i, en general, d’evitar tots aquells danys personals o materials que es produeixin en el desenvolupament de l’activitat, ja sigui per l’ús dels remuntadors, per les pistes d’esquí o altres instal·lacions o dependències complementàries. L’estació senyalitzarà en el moment que en tingui coneixement aquestes incidències a pistes, sense que sigui possible garantir la senyalització de totes les circumstàncies adverses que es poden donar puntualment a l’alta muntanya.

  6. El titular del forfet és responsable dels seus actes i omissions, així com de les actuacions o conductes negligents que posin en risc la seva integritat física o la de tercers, i que no hagin previst les limitacions físiques pròpies per a la pràctica de l’esport o les inherents al nivell d’esquí personal.

  7. El comportament inadequat o l’incompliment de les normes bàsiques d’utilització de les instal·lacions que a criteri del personal de l’estació posin en risc al titular o a tercers, així com l’incompliment de les instruccions, advertiments i senyalització de l’estació, facultarà el personal de l’estació a procedir a la retirada (o bloqueig, si és el cas) del forfet; tot això sens perjudici de les responsabilitats civils o penals en què addicionalment hagués pogut incórrer el seu titular.

  8. L’esquí fora de pista, en pista tancada o no abalisada i senyalitzada per l’estació, o contra les advertències o instruccions en matèria de seguretat o l’ús adequat del forfet, pot comportar-ne la retirada o el bloqueig automàtic del forfet i, en qualsevol cas, eximeix l’estació de qualsevol responsabilitat.

  9. És facultat de l’estació determinar les dates i horaris d’obertura i de tancament de les seves instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualsevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat.

  10. Les assegurances aplicables o corresponents als forfets entren en vigor i són efectives a partir de la data del primer dia en què el forfet passa pel torn del remuntador, segons la normativa de la companyia asseguradora.

  11. La lliure utilització dels aparells tipus Ski-Bike, Snow-Bike, Snowscoot o altres no és permesa a les pistes de les estacions de muntanya gestionades per FGC. A excepció de quan la seva utilització esdevingui directament relacionada amb persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, no està permesa la pràctica de qualsevol altre modalitat que no sigui l’esquí o snowboard.

  12. Per la seguretat de tothom es recomana als usuaris de pistes i instal·lacions seguir les normes de seguretat FIS que es poden consultar al web de l’entitat.

  13. El personal de l’estació us indicarà i informarà sobre qualsevol contingència no indicada anteriorment.

  14. En cas d’ús fraudulent (revenda il·legal, cessió a tercers, falsificació, forfets perduts i trobats pel terra, tram d’edat no corresponent, etc.) el forfet serà retirat i anul·lat sense opció de demanar cap compensació. L’ús fraudulent de qualsevol abonament utilitzat per un tercer (inclosos familiars i amics), també implica la retirada i l’anul·lació del forfet. Si FGC detecta varis dies de frau en una mateixa temporada, FGC té la potestat de no vendre més serveis a la persona afectada i emprendre les accions legals que cregui convenient.

  15. L’estació es reserva el dret a realitzar els controls que consideri oportuns (i que podran incloure enregistraments visuals) podent exigir la identificació de les persones amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent del forfet/abonament i per poder garantir el compliment de les obligacions assumides per part del comprador. L’esquiador/surfista està obligat a identificar-se a requeriment del personal de l’estació, amb el DNI o document acreditatiu.

  16. Abans d'utilitzar les nostres instal·lacions, assegureu-vos que teniu prou coneixement i habilitat física per fer-ne ús de manera segura per a vós i per a tercers. És important que conegueu els diversos tipus de remuntadors i les especialitats del seu ús. Seguiu les indicacions del personal de les instal·lacions i els cartells informatius. Els menors d’edat, han d’anar acompanyants per un adult responsable.

  · Domini esquiable de La Molina + Masella

  El domini esquiable La Molina + Masella ofereix 145 km esquiables.

  El sector comú entre La Molina + Masella és coneix amb el nom d’ Alp 2500. Les cruïlles entre les estacions estan convenientment senyalitzades en aquest sector. Si no es coneix el domini esquiable cal llegir i interpretar la senyalització a pistes i al mapa de butxaca o l’app, en particular en el sector de Dues Estacions.

  Esquiar pel domini esquiable de La Molina + Masella requereix un forfet o un abonament de La Molina + Masella. Amb un forfet o un abonament d’una estació no es pot esquiar a l’altra. Passar d’una estació a l’altra sense un forfet o un abonament de La Molina + Masella implica tornar amb el forfet de retorn, que cal adquirir a les taquilles, situades a la base de les respectives estacions. El forfet de retorn té un cost de 8 €.

  Els forfets de La Molina + Masella dels municipis d’Alp, Das i Urús són per a la pràctica de l’esquí de lleure. Amb aquests forfets no és permès l’exercici professional.

  La resolució de les incidències o contingències que registrin els titulars d’un forfet La Molina + Masella així com la normativa d’ús són d’igual aplicació.

  · Condicions específiques per accedir al tren cremallera de Vall de Núria

  Al fer la compra del Cremallera + forfet, cal reservar específicament l’hora de pujada i de baixada.

  L’usuari, sempre podrà modificar l’hora de baixar amb el tren, sempre i quan, no hagi traspassat les barreres d’accés.

  Si per qualsevol motiu el telefèric de Coma del Clot no està en servei, no es procedirà a retornar cap import, ja que aquest és un servei inclòs en el bitllet del cremallera, sense cost afegi

 • D. Condicions de respecte i convivència

  FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta d’usuaris de les estacions i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos i la megafonia.

  No està permès:

  • Fumar en totes les instal·lacions d’FGC.

  • Llençar deixalles a l’entorn.

  • Fixar cartells.

  • Distribuir publicitat.

  • Venda ambulant dins les instal·lacions d’FGC.

  • Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l'ordre públic o els serveis d'FGC.

  • Fer accions que deteriorin o embrutin les instal·lacions.

  • Romandre dins les instal·lacions fora de l'horari previst.

  • Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la instal·lació i el servei en general.

  • Pidolar i fer qualsevol classe d'activitat artística o comercial a les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa.
FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.