932 041 041

FORFETS DE DIA O VARIS DIES 

Condicions generals d'ús

 • Condicions relatives a la contractació, entrega i aplicació de tarifes dels forfets de dia o varis dies d'FGC Turisme

  CONDICIONS GENERALS DELS FORFETS DE DIA O VARIS DIES

   

  1. L'adquisició del forfet implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals, de la Política de Cancel·lació i de les Normes aplicables a l’ús i gaudi dels forfets. Tots els forfets, en qualsevol modalitat, estan subjectes a la política de cancel·lació previstes en les presents Condicions Generals.

   

  2. L'adquisició del forfet de dia o varis dies dona dret al seu titular a l’accés i utilització de les instal·lacions de l’estació que es trobin obertes al públic, per a la pràctica dels esports d’hivern per als quals l’estació es trobi habilitada i obliga a complir amb les normes de funcionament i seguretat internes de l’estació i sens perjudici de les normes i disposicions que siguin d’aplicació amb caràcter general, incloent les directrius i instruccions del personal de l’estació.

   

  3. Es pot adquirir en una única compra varis forfets de dia que podran ser utilitzats durant tota la temporada a excepció d’aquells que es venguin per una data determinada o que siguin forfets per a dies consecutius en que la seva validesa vindrà determinada a partir del primer dia d’utilització. En la modalitat de venda amb data els forfets només seran vàlids per a la data concreta escollida.

   

  4. No s’estableix una durada i un abast determinats per a cada temporada d’hivern i, en aquest sentit, l’extensió de la temporada d’hivern dependrà de les condicions climatològiques, ambientals, de seguretat i d’usabilitat de les instal·lacions de l’estació en cada moment. En qualsevol cas, s’entén per temporada d’hivern, el període de temps que habitualment va dels mesos de desembre a abril, durant els quals és possible la pràctica dels esports d’hivern a les estacions d’esquí del Pirineu Català.

   

  5. Per l’adquisició de forfets i accés directe a pistes s’haurà d’adquirir obligatòriament un suport que permeti carregar els productes comprats i que podrà ser recarregat i reutilitzat tants cops com el client vulgui. El preu del suport anomenat PiriNeu365 serà de 2,00€ no reemborsable. El comprador del suport té el deure de la seva custòdia.

   

  6. Els forfets s’hauran d’adquirir en funció de la tipologia de l’usuari. Els clients poden fer compra anticipada de forfets però l’edat que es considerarà és l’edat en que és fa ús del forfet no l’edat en la data de compra que poden ser diferents. Si fos requerit pel personal de l’estació, caldrà aportar la documentació que permeti acreditar l’edat i seran els següents: DNI, NIE o passaport.

   

  Franges d'edat d'aplicació dels forfets de dia o varis dies:

   

   

  L’estació es reserva el dret a realitzar els controls a pistes que consideri oportuns (i que podran incloure enregistraments visuals) podent exigir la identificació de les persones amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent de les targetes o forfets i per poder garantir el compliment de les obligacions assumides per part del comprador del forfet o targeta.

   

  7. Per poder accedir a qualsevol oferta serà obligatòria la presentació prèvia de la documentació que acrediti el compliment de les condicions que a aquests efectes indiqui l’estació. De forma general, i sens perjudici d’acreditacions complementàries que l’estació pugui requerir:

  - Clubs: Acreditació que el titular n’és soci. Cada estació podrà exigir complementàriament la presentació de documentació que n’acrediti la vigència d’aquesta condició a la data d’ús del forfet.

  - Família nombrosa/monoparental: Carnet de família nombrosa o monoparental.

  - Persones amb diversitat funcional: Carnet oficial o certificat que acredita el grau de discapacitat i si requereix o no d’acompanyament.

  - Residents o empadronats: Certificats d’empadronament

  - Packs familiars: Llibre de família i DNI dels membres de la família 

   
  8. Una vegada adquirit el forfet, ja no es permetrà el canvi per una altra modalitat, si aquest ja ha estat utilitzat. 
   
  9. Serà responsabilitat del client informar-se prèviament de les ofertes o descomptes que puguin ajustar-se i aplicar-se als seus condicionants personals o particulars. L’estació no s’obliga a realitzar el reemborsament, total o parcial, del preu del forfet satisfet que vingui motivat pel desconeixement del client de l’existència de descomptes o ofertes aplicables en el moment de l’adquisició, com tampoc com a conseqüència de publicacions d’ofertes especials posteriors a l’adquisició que poguessin resultar més avantatjoses. L’adquisició del producte comporta el coneixement per part del client adquirent de les condicions aplicables, del seu abast i de les relacionades amb el seu ús, vigència, etc.

  10.
  El preu del forfet inclou el corresponent a la subscripció de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (AOV) i l’IVA aplicable equivalent al 10%. El preu del forfet NO inclou cobertura d’assegurança per accidents en pistes o ocorreguts a les instal·lacions de l’estació, excepte els que siguin ocasionats directament per remuntadors (AOV), quan així estigui acreditat (en aquest supòsit s’exclouen expressament aquells derivats del mal ús del remuntador per part del client o usuari i d’aquells produïts per negligència, descuit o  qualsevol altre supòsit ). El posseïdor del forfet o de la persona que requereixi l’assistència del personal de l’estació o de tercers serà responsable d’abonar l’import dels serveis i dels danys produïts a l’estació o els seus béns o persones, amb excepció dels supòsits indicats anteriorment. En el seu cas serà igualment responsabilitat del titular del forfet, contractar una pòlissa d’accidents personals particulars que en doni cobertura en cas d’accident a les instal·lacions de l’estació on es faci ús del forfet. L’estació recomana la contractació d’una cobertura d’assegurança per part dels clients.

  11. 
  Tots els forfets, en qualsevol modalitat, són personals i intransferibles podent ser utilitzats per 1 esquiador per dia i per forfet. Queda totalment prohibida la seva revenda o cessió. La cessió, revenda, manipulació del suport, ús inadequat, o incompliment de les obligacions del titular o portador del forfet, és considerat un acte fraudulent del titular, o del portador del forfet. Sense perjudici de les accions legals que pugui emprendre l’estació contra el titular o contra el portador si és distint, l’ús fraudulent o l’incompliment dels deures i obligacions que s’assumeix en qualitat de portador o titular del forfet, comportarà la retirada immediata del suport/forfet per part del personal de l’estació, o en el seu cas, el bloqueig automàtic del forfet per impedir l’accés a les instal·lacions de l’estació, sense que el titular en pugui exigir cap mena de compensació o indemnització.


  12. Per conèixer els tipus de forfets, les prestacions i a on comprar-los consulteu els FAQS de les webs corporatives de les estacions.

  13. El plànol de les pistes de l’estació, o qualsevol informació plasmada en el suport o canal de distribució que determini l’estació, té un valor merament indicatiu i orientatiu, en especial en allò que fa referència a l’obertura o tancament total o parcial de l’estació d’esquí i de les seves instal·lacions. Serà responsabilitat del client informar-se convenientment de les condicions d’ús i meteorològiques, així com de les actualitzacions puntuals, relacionades amb l’obertura, tancament i estat de les instal·lacions que pugui emetre l’estació prèviament a l’inici de la jornada d’activitat.

  14. En cas de contradicció entre la informació del comunicat de pistes, la proporcionada per qualsevol altre mitjà i la senyalització en pista, prevaldrà sempre la prohibició d’accés o la indicació que sigui més restrictiva en cada cas.

  15. Tots els clients que hagin registrat les seves dades i/o que conservin el número d’identificació del suport PiriNeu365 (codi WTP que consta en el tiquet de venda) podran sol·licitar un duplicat del forfet en cas de pèrdua o robatori. Previ a efectuar un duplicat es comprovarà que la targeta i els forfets pre-carregats no han estat utilitzats o tinguin cap altre ús fraudulent. El preu d’efectuar el duplicat si fos possible la seva realització serà el de 2,00€ corresponent a la compra d’una nova targeta PiriNeu365. En cas de deteriorament s’expedirà un duplicat contra el lliurament de l’original deteriorat i sempre previ pagament del preu de 2,00€, llevat que la seva inhabilitat o el seu funcionament defectuós no fos causa de l’esquiador, en aquest cas se li lliurarà un duplicat sense càrrec. L’assegurança no podrà duplicar-se pel que el client si la volgués haurà de contractar-la de nou.

  16. En qualsevol cas, l’aplicació de les presents Condicions Generals quedarà subjecta al compliment a les indicacions que el personal de l’estació dicti en cas de que es produeixin incidències en la seguretat de la instal·lació.
   
  17. Per a realitzar qualsevol reclamació o incidència en relació amb el forfet el titular haurà dirigir-se Als punts d’Atenció al Client de l'estació d'esquí, o via correu electrònic d’atenció al client:
   
  La Molina: [email protected] 
  Espot i Port Ainé: [email protected]
  Vall de Núria: [email protected] 
  Boí Taüll: [email protected]
   
  18. En qualsevol cas, l’aplicació d’aquestes condicions generals queda subjecta al compliment de les indicacions que el personal de l’estació dicti en cas que es produeixin incidències en la seguretat de la instal·lació.
   
   
  POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ
   
  1. L’estació no procedirà al reemborsament, total o parcial, de l’import del forfet adquirit, per cap motiu o contingència derivades de les condicions de la neu, ambientals o meteorològiques que n’impedeixin o en limitin l’ús del forfet en el seu domini, independentment de la temporalitat de l’afectació o la contingència.

  2.  Els forfets de més d'un dia disposen d'una tarifa unificada i bonificada respecte als d'un dia, convertint-se en un producte unitari, qualitat que fa impossible cap reemborsament parcial o compensació una vegada s'ha iniciat el seu ús.

   
  3. Per les compres a les botiges on-line es podrà exercir el dret d’anul·lació i desistiment de la compra de serveis no utilitzats, es podrà sol·licitar la cancel·lació gratuïta, prèviament a la utilització dels serveis i sempre que sigui sol·licitada pels canals habituals de comunicació amb l’estació en una data màxima de fins a 2 dies posteriors a la data de compra. En cas contrari, no s’acceptarà cancel·lació. Els productes venuts amb data no tindran cap mena de devolució si la petició d’anul·lació s’efectua passada la data d’ús del producte adquirit.
   
  - No obertura de l’estació per causes derivades de les necessitats d’acomplir allò que disposi l’autoritat competent per combatre la crisis sanitària de la COVID-19.
  - S’efectuarà devolució de l’import del/s forfets adquirits o es conservarà el saldo per a la propera temporada.
   
  4. La compra de la targeta PiriNeu365 no porta aplicada cap política de retorn, cancel·lació i/o devolució. En el moment de la compra s’accepta expressament aquesta condició.

  5. Tots aquells forfets adquirits i no utilitzats no tindran dret a cap devolució ni compensació allò que es contempla en el punt 3 de les polítiques de cancel·lació vinculat a les compres per les botigues on-line de les estacions.

  6. Aquelles persones que hagin adquirit forfets per a la temporada 22-23 i que previ al respectiu dia de tancament de la temporada 2022-2023 no hagin manifestat cap contingència pels canals habituals, accepten expressament que els forfets no utilitzats es donaran com a exhaurits i no tindran dret a sol·licitar cap compensació.
   
   
  NORMATIVA D’ÚS DELS FORFETS, ABONAMENTS, PISTES I INSTAL·LACIONS
   
  La normativa d’ús dels forfets, dels abonaments, de les pistes i de les instal·lacions està exposada públicament a la cartellera de l’Oficina d’Atenció al Client i als webs de les estacions.

  1. Per utilitzar els remuntadors és imprescindible portar qualsevol tipus de forfet, bitllet o abonament expedit per l’estació.

  2. Els forfets i els abonaments són personals i intransferibles.

  3. Els imports dels forfets i dels abonaments només seran reemborsats en els supòsits previstos a la Política de cancel·lació, i no procedeix aquest reemborsament quan l’accés o l’ús de les instal·lacions es trobi limitat per altres causes com les derivades de les condicions meteorològiques, ambientals, tècniques, de seguretat, etc.

  4. En cas de pèrdua del forfet de dia, és responsabilitat del client titular informar l’estació del fet ocorregut de manera immediata a la seva detecció. En aquests casos, l’estació pot, al seu criteri i atenent les condicions del cas concret, procedirà a bloquejar l’ús del forfet a fi d’evitar-ne l’ús fraudulent. Per expedir un nou forfet, veure punt 15 de les Condicions generals del forfet de dia o varis dies.

  5. El titular del forfet reconeix i assumeix en tot cas els riscos que es deriven de la pràctica esportiva de l’esquí i, en general, de tots aquells danys personals o materials que es produeixin en el desenvolupament de l’activitat, ja sigui per l’ús dels remuntadors, per les pistes d’esquí o altres instal·lacions o dependències complementàries. El titular del forfet és responsable dels seus actes i omissions, així com de les actuacions o conductes negligents que posin en risc la seva integritat física o la de tercers, i que no hagin previst les limitacions físiques pròpies per a la pràctica de l’esport o les inherents al nivell d’esquí personal.

  6. El comportament inadequat o l’incompliment de les normes bàsiques d’utilització de les instal·lacions que a criteri del personal de l’estació posin en risc al titular o a tercers, així com l’incompliment de les instruccions, advertiments i senyalització de l’estació, facultarà el personal de l’estació a procedir a la retirada (o bloqueig, si és el cas) del forfet; tot això sens perjudici de les responsabilitats civils o penals en què addicionalment hagués pogut incórrer el seu titular.

  7. L’esquí fora de pista, en pista tancada o no abalisada i senyalitzada per l’estació, o contra les advertències o instruccions en matèria de seguretat o l’ús adequat del forfet, pot comportar-ne la retirada o el bloqueig automàtic del forfet i, en qualsevol, cas eximeix l’estació de qualsevol responsabilitat.

  8. És facultat de l’estació determinar les dates i horaris d’obertura i de tancament de les seves instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualsevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat derivada d'aquest ús no permès.

  9. Les assegurances aplicables o corresponents als forfets entren en vigor i són efectives a partir de la data del primer dia en què el forfet passa pel torn del remuntador, segons la normativa de la companyia asseguradora.

  10. En cas d’ús fraudulent (revenda il·legal, cessió a tercers, falsificació, forfets perduts i trobats pel terra, etc.) el forfet serà retirat i anul·lat sense opció de demanar cap compensació.

  L’ús fraudulent de qualsevol abonament utilitzat per un tercer (inclosos familiars i amics), també implica la retirada i l’anul·lació del forfet.


  11. Si FGC detecta varis dies de frau en una mateixa temporada, FGC té la potestat de no vendre més serveis a la persona afectada i emprendre les accions legals que cregui convenient.

  12. El preu dels forfets i dels abonaments serà segons la tarifa vigent de la temporada en curs, publicada pels mitjans adequats de què disposa l’estació.

  13. L’estació posa a la venda uns forfets per a professionals amb unes condicions específiques. A excepció d’aquests, la resta de forfets no permeten l’exercici professional de l’esquí.

  14. L’esquiador/surfista està obligat a identificar-se a requeriment del personal de l’estació, amb el DNI o document acreditatiu.

  15. Les instal·lacions i les pistes de l’estació estan dissenyades per a la pràctica de diferents modalitats d’esquí i d’altres modalitats esportives amb la condició que el material emprat sigui homologat per la CE. L’estació es reserva el dret a no autoritzar la pràctica d’algunes modalitats per raons de configuració o seguretat de l’estació. 

  16. Per la seguretat de tothom es recomana als usuaris de pistes i instal·lacions seguir les normes de seguretat FIS que es poden consultar al web de l’entitat.

  17. El personal de l’estació us indicarà i informarà sobre qualsevol contingència no indicada anteriorment.

  18. L’adquisició de qualsevol producte implica l’acceptació de les condicions generals dels forfets, dels abonaments i la normativa d’ús dels forfets, les pistes i les instal·lacions.

   
  EL DOMINI ESQUIABLE DE LA MOLINA + MASELLA
   
  1. El domini esquiable La Molina + Masella ofereix 145 km esquiables.

  2. El sector comú entre La Molina + Masella és coneix amb el nom de Dues Estacions. Les cruïlles entre les estacions estan convenientment senyalitzades en aquest sector. Si no es coneix el domini esquiable cal llegir i interpretar la senyalització a pistes i al mapa de butxaca o l’app, en particular en el sector de Dues Estacions.

  3. Esquiar pel domini esquiable de La Molina + Masella requereix un forfet o un abonament de La Molina + Masella. Amb un forfet o un abonament d’una estació no es pot esquiar a l’altra. Passar d’una estació a l’altra sense un forfet o un abonament de La Molina + Masella implica tornar amb el forfet de retorn, que cal adquirir a les taquilles, situades a la base de les respectives estacions. El forfet de retorn té un cost de 8 €.

  4. Els forfets de La Molina + Masella dels municipis d’Alp, Das i Urús són per a la pràctica de l’esquí de lleure. Amb aquests forfets no és permès l’exercici professional.
   
   

  CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ACCEDIR AL TREN CREMALLERA DE VALL DE NÚRIA

   

  1. El titular del forfet de temporada, tindrà garantit l’accés a les instal·lacions de tren cremallera, sempre i quan hagi efectuat la reserva prèvia d’hora de pujada i de baixada de les instal·lacions de tren cremallera.

   

  2. Per tal de poder accedir al tren cremallera, el titular del forfet de temporada /cremallera de temporada, haurà de realitzar de forma obligatòria, reserva de tren cremallera per l’hora de pujada a Núria, i per l’hora de baixada a l’estació de retorn.

   

  3. La reserva de l’hora d’accés i l’hora de retorn amb tren cremallera, serà individual, i només se’n podrà realitzar una pel dia que vulgui visitar Vall de Núria.

   

  4. En cas que el titular del títol de transport, no efectuï la reserva prèvia, sempre tindrà els punts d’atenció al client per efectuar-la, previ a accedir a les instal·lacions. En aquest cas, FGC no garanteix el dret d’accedir a les instal·lacions en cas de no haver-hi disponibilitat.

   

  5. L’usuari, sempre podrà modificar l’hora d’accedir o baixar amb el tren, sempre i quan, no hagi traspassat les barreres d’accés.

   

  6. L’usuari no tindrà cap dret de reclamació en cas que no hi hagi disponibilitat d’accedir a les instal·lacions de Vall de Núria.

   

  7. FGC recomana efectuar la reserva de tren de pujada i de baixada amb suficient antelació, a fi de garantir-ne la disponibilitat en el moment que desitgi el titular del forfet.

   

  8. Si per qualsevol motiu el telefèric de Coma del Clot no està en servei, no es procedirà a devolucionar cap import, ja que aquest és un servei inclòs en el bitllet del cremallera, sense cost afegit.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.