932 041 041

Forfets de Temporada FGC Turisme 

Condicions de contractació i lliurament

 • CONDICIONS GENERALS FORFETS DE TEMPORADA

  L'adquisició del forfet implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals.

 • A. Condicions d’adquisició:

  1. La targeta Pririneu365 és el suport que us permetrà l’accés a les instal·lacions. Aquest suport permet carregar els productes comprats i podrà ser recarregat i reutilitzat tants cops com el client vulgui al llarg de diferents temporades, tant estiu com hivern.

   

  2. El forfet és personal i intransferible. La manipulació indeguda d'una targeta Pirineu365, el seu ús fraudulent i, en especial, la seva revenda o cessió gratuïta a un tercer, comportarà la seva retirada i anul·lació immediata.

   

  3. L'adquisició del forfet de temporada dona dret al seu titular a l’accés i la utilització de les instal·lacions de l’estació que es trobin obertes al públic, durant la temporada d’hivern, per a la pràctica dels esports d’hivern per als quals l’estació es trobi habilitada i obliga a complir les normes de funcionament i seguretat internes de l’estació, sens perjudici de les normes i disposicions que siguin d’aplicació amb caràcter general, incloent les directrius i instruccions del personal de l’estació.

   

  4. Una vegada adquirit el forfet, ja no es permetrà el canvi per una altra modalitat, si aquest ja ha estat utilitzat i/o no compleix la política de devolució.

   

  5. No s’estableix una durada i un abast determinats per a cada temporada d’hivern i, en aquest sentit, l’extensió de la temporada d’hivern dependrà de les condicions meteorològiques, ambientals, de seguretat i d’usabilitat de les instal·lacions de l’estació en cada moment. En qualsevol cas, s’entén per temporada d’hivern el període de temps que habitualment va dels mesos de desembre a abril, durant els quals és possible la pràctica dels esports d’hivern a les estacions d’esquí del Pirineu català.

   

  6. Per conèixer els tipus d’abonaments, les prestacions i on es poden comprar, es poden consultar les pàgines webs corporatives de les estacions o als diferents mitjans adequats de què disposa cada estació. El preu dels forfets i dels abonaments serà segons la tarifa vigent de la temporada en curs.

   

  7. És responsabilitat del client informar-se prèviament de les ofertes o descomptes que puguin ajustar-se i aplicar-se als seus condicionants personals o particulars. L’estació no s’obliga a fer el reemborsament, total o parcial, del preu del forfet satisfet que estigui motivat pel desconeixement del client de l’existència de descomptes o ofertes aplicables en el moment de l’adquisició, com tampoc com a conseqüència de publicacions d’ofertes especials posteriors a l’adquisició que poguessin resultar més avantatjoses. L’adquisició del producte comporta el coneixement per part del client adquirent de les condicions aplicables, del seu abast i de les relacionades amb el seu ús, vigència, etc.

   

  8. Els forfets s’hauran d’adquirir en funció de l’edat de l’usuari en el moment de l’adquisició del forfet. Per a l’adquisició del forfet de temporada el titular ha de presentar obligatòriament la documentació que permeti acreditar les dades personals (DNI, NIE o passaport).

   

  Franges d’edat forfet de temporada 23-24

   


  9. Per poder accedir a qualsevol tarifa reduïda, serà obligatori disposar de la documentació que acrediti el compliment de les condicions que a aquests efectes indiqui l’estació. De forma general, i sens perjudici d’acreditacions complementàries que l’estació pugui requerir:

  - Clubs: acreditació que el titular n’és soci. Cada estació pot exigir complementàriament la presentació de documentació que acrediti la vigència d’aquesta condició a la data d’expedició del forfet.

  - Família nombrosa/monoparental: targeta acreditativa o documentació equivalent considerada suficient per cada estació.

  - Persones amb diversitat funcional: Targeta oficial o certificat que acredita el grau de discapacitat i si requereix o no d’acompanyament.

  - Residents o empadronats: certificats d’empadronament i documentació addicional que requereixi cada estació, si s’escau.

  - Packs familiars: Llibre de família o document acreditatiu i DNI dels membres de la família.

  10. El preu del forfet inclou el corresponent a la subscripció de l’assegurança obligatòria deviatgers (AOV) i l’IVA aplicable equivalent al 10%. El preu del forfet de temporada NO inclou cobertura d’assegurança per accidents en pistes o ocorreguts a les instal·lacions de l’estació, excepte els que siguin ocasionats directament per remuntadors (AOV), quan així estigui acreditat (en aquest supòsit s’exclouen expressament aquells derivats del mal ús del remuntador per part del client o usuari i d’aquells produïts per negligència, descuit o que siguin imputables). El titular del forfet o la persona que requereixi l’assistència del personal de l’estació o de tercers és responsable d’abonar l’import dels serveis i dels danys produïts   l’estació o els seus béns o persones, amb excepció dels supòsits indicats anteriorment. En el seu cas és igualment responsabilitat del titular del forfet contractar una pòlissa d’accidents personals particulars que li doni cobertura en cas d’accident a les instal·lacions de l’estació on es faci ús del forfet. L’estació recomana la contractació d’una cobertura d’assegurança per part dels clients.

   

  11. Els usuaris poden informar-se de totes les ofertes o descomptes especials per a diferents col·lectius que ofereixen les estacions gestionades per FGC, en el moment en què els siguin comunicats els requisits i acreditacions particulars necessaris per gaudir-ne.

  12. No s’emetrà cap forfet de temporada sense que prèviament hagin estat comprovades les dades personals i sense que l’estació hagi pogut constatar, amb l’acreditació prèvia per part de l’usuari, el compliment de les condicions requerides per beneficiar-se de les ofertes o descomptes aplicables, així com sense que s’acrediti el pagament del preu a través de qualsevol dels canals que l’estació posa a disposició dels clients. Una vegada emès el forfet, ja no es permetrà el canvi per una altra modalitat, si aquest ja ha estat utilitzat.

  13. L’estació es reserva el dret a realitzar els controls que consideri oportuns (i que podran incloure enregistraments visuals) podent exigir la identificació de les persones amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent del forfet i per poder garantir el compliment de les obligacions assumides per part del comprador. L’esquiador/surfista està obligat a identificar-se a requeriment del personal de l’estació, amb el DNI o document acreditatiu.

  14. L’estació posa a la venda uns forfets per a professionals amb unes condicions específiques. A excepció d’aquests, la resta de forfets no permeten l’exercici professional de l’esquí.

  15. Qualsevol informació plasmada en el suport o canal de distribució que determini l’estació, té un valor merament indicatiu i orientatiu, en especial en allò que fa referència a l’obertura o tancament total o parcial de l’estació d’esquí i de les seves instal·lacions. És responsabilitat del client informar-se convenientment de les condicions meteorològiques, així com de les actualitzacions puntuals, relacionades amb l’obertura, tancament i estat de les instal·lacions que pugui emetre l’estació en el comunicat de neu diari, publicat a la pàgina web i l’App. En cas de contradicció entre la informació del comunicat de neu i la proporcionada per qualsevol altre mitjà i la senyalització en pista, preval sempre la prohibició d’accés o la indicació que sigui més restrictiva en cada cas.

  16. Els abonaments, en les modalitats de «Temporada», «No dissabtes» i «Feiners» inclouen forfets d’invitació per esquiar en altres estacions i descomptes en empreses de serveis i comerços per la temporada 2023-2024, aquests avantatges es poden consultar a la pàgina web: https://www.turismefgc.cat/avantatges-forfet-temporada-estacions-muntanya/ . Les condicions d’aquests forfets d’invitació d’altres estacions són les mateixes que les condicions del tipus d’abonament contractat i seran comunicades pels canals habituals de comunicació. Queden exclosos d’aquestes avantatges els forfets de menor, veterà II, només diumenges, passeig o aquells altres forfets que tenen acords específics amb altres avantatges.

  17. En qualsevol cas, l’aplicació d’aquestes condicions generals queda subjecta al compliment de les indicacions que el personal de l’estació dicti en cas que es produeixin incidències en la seguretat de la instal·lació.

   

  18. Per fer qualsevol reclamació o comunicar una incidència en relació amb el forfet/abonament, el titular ha d’adreçar-se a les oficines centrals i d’atenció al client de l’estació d’esquí presencialment o per mitjà del correu electrònic d’atenció al client:

   

  La Molina [email protected]
  Pallars [email protected]
  Vallter [email protected]
  Vall de Núria [email protected]
  Boí Taüll [email protected]


  També hi ha a disposició dels usuaris diferents canals per fer arribar a FGC les reclamacions o suggeriments. Es poden consultar en aquest enllaç: https://www.fgc.cat/fgc-faq/com-puc-fer-una-reclamacio/

   

 • B. Política de devolució

  1. Tots els abonaments, en qualsevol modalitat, estan subjectes a la política de devolució prevista en aquestes condicions generals.

   

  2. Per les compres a les botiges online, sense una data concreta del servei, es podrà exercir el dret d’anul·lació i desistiment de la compra de serveis no utilitzats. Caldrà fer-ho dintre de les 48h posteriors a la data de compra. En cas contrari, no s’acceptarà cancel·lació.

   

  3. La cancel·lació de la compra dels productes s'ha de fer a través de l'Àrea de Clients a l'apartat de l'Historial de comandes. Anant sobre el tiquet/forfet concret i clicant a Veure detalls. Si s’està dins del període establert es podrà escollir l’opció de fer la devolució.

   

  4. L’estació no procedirà al reemborsament, total o parcial, de l’import del forfet de temporada adquirit, per cap motiu o contingència derivats de les condicions de la neu, ni quan l’accés o l’ús de les instal·lacions es trobin limitats per causes ambientals o meteorològiques que impedeixin o limitin l’ús del forfet en el seu domini, independentment de la temporalitat de l’afectació o la contingència.

   

  5. Excepcionalment, en cas d’accident o malaltia justificada del titular del forfet amb notificació per escrit abans del 31/12/23, l’import no amortitzat* de l’abonament corresponent a la temporada afectada es reservarà a compte del preu del forfet de la temporada següent, sempre que aquest sigui adquirit pel mateix titular. Si la notificació de l’accident o la malaltia es produeix en una data posterior a la data esmentada, no es procedirà a la reserva del preu indicada, ja que es considera que l’abonament de temporada afectat ja està amortitzat. * Els dies d’amortització és el resultat de dividir el preu del forfet de temporada pel preu del forfet de dia PVP de referència de l’estació.

   

  6. No es contempla cap altre tipus de cancel·lació més enllà del que estigui previst en aquest document.


  7. Aquelles persones que hagin adquirit forfets per a la temporada 23-24 i que previ al respectiu dia de tancament de la temporada 2023-2024 no hagin manifestat cap contingència pels canals habituals, accepten expressament que els forfets no utilitzats es donaran com a exhaurits i no tindran dret a sol·licitar cap compensació.

 • C. Normativa d’ús dels forfets, abonaments, pistes i instal·lacions

  1. Aquesta normativa està exposada públicament a la cartellera de l’Oficina d’Atenció al Públic o als webs de les estacions.


  2. Per utilitzar els remuntadors és imprescindible portar qualsevol tipus de forfet o abonament expedit per l’estació.


  3. Els imports dels forfets i dels abonaments només seran reemborsats en els supòsits previstos a la Política de devolució (Punt B), i no procedeix aquest reemborsament quan l’accés o l’ús de les instal·lacions es trobi limitat per altres causes com les derivades de les condicions meteorològiques, ambientals, tècniques, de seguretat, etc.


  4. En cas de pèrdua o robatori del forfet és responsabilitat del client titular informar l’estació del fet ocorregut de manera immediata a la seva detecció. L’estació pot, al seu criteri i atenent les
  condicions del cas concret, procedir a bloquejar l’ús del forfet a fi d’evitar-ne l’ús fraudulent.

   

  - Pèrdua del forfet. L’estació pot expedir un duplicat amb un cost de 30,00 € per a l’usuari.


  - Robatori. L’estació pot expedir un duplicat amb un cost de 2,00 € per a l’usuari, sempre que presenti prèviament la denúncia de robatori de les autoritats policials corresponents.


  - Deteriorament del forfet. L’estació pot expedir un duplicat, contra el lliurament del forfet original deteriorat i inoperatiu, amb un cost de 2,00 € per a l’usuari.


  - Oblit del forfet per al dia d’esquí. En el cas que eventualment el titular s’oblidi el forfet de temporada per al dia d’esquí, s’ha d’adreçar al punt d’atenció al client de l’estació, notificar el fet ocorregut i abonar l’import de 10€ pel forfet de dia, segons el PVP vigent i la modalitat del forfet de temporada adquirit. En aquests casos, l’estació pot, al seu criteri i atenent les condicions del cas concret, procedir a bloquejar l’ús del forfet de temporada en curs a fi d’evitar-ne l’ús fraudulent. L’estació no s’obliga a fer el reemborsament de l’import abonat. Màxim 2 dies per temporada a excepció de La Molina que només serà 1 dia. Aquesta excepció també inclou el producte de La Molina + Masella.

  5. El titular del forfet reconeix i assumeix en tot cas els riscos que es deriven de la pràctica esportiva de l’esquí en el medi natural a l’alta muntanya, àmbit on les condicions nivo- meteorològiques poden variar. És responsabilitat de l’esquiador l’observació de l’estat de les pistes, a la fi d’evitar circumstàncies adverses per a la pràctica de l’esquí (gel, pedres i altres elements naturals) i, en general, d’evitar tots aquells danys personals o materials que es produeixin en el desenvolupament de l’activitat, ja sigui per l’ús dels remuntadors, per les pistes d’esquí o altres instal·lacions o dependències complementàries. L’estació senyalitzarà en el moment que en tingui coneixement aquestes incidències a pistes, sense que sigui possible garantir la senyalització de totes les circumstàncies adverses que es poden donar puntualment a l’alta muntanya.


  6. El titular del forfet és responsable dels seus actes i omissions, així com de les actuacions o conductes negligents que posin en risc la seva integritat física o la de tercers, i que no hagin previst les limitacions físiques pròpies per a la pràctica de l’esport o les inherents al nivell d’esquí personal.


  7. El comportament inadequat o l’incompliment de les normes bàsiques d’utilització de les instal·lacions que a criteri del personal de l’estació posin en risc al titular o a tercers, així com l’incompliment de les instruccions, advertiments i senyalització de l’estació, facultarà el personal de l’estació a procedir a la retirada (o bloqueig, si és el cas) del forfet; tot això sens perjudici de les responsabilitats civils o penals en què addicionalment hagués pogut incórrer el seu titular.


  8. L’esquí fora de pista, en pista tancada o no abalisada i senyalitzada per l’estació, o contra les advertències o instruccions en matèria de seguretat o l’ús adequat del forfet, pot comportar-ne la retirada o el bloqueig automàtic i, en qualsevol cas, eximeix l’estació de qualsevol responsabilitat. I tampoc l’assegurança cobreix els accidents que si puguin produir.


  9. És facultat de l’estació determinar les dates i horaris d’obertura i de tancament de les seves instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualsevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat.


  10. Les assegurances aplicables o corresponents als forfets entren en vigor i són efectives a partir de la data del primer dia en què el forfet passa pel torn del remuntador, segons la normativa de la companyia asseguradora.


  11. La lliure utilització dels aparells tipus Ski-Bike, Snow-Bike, Snowscoot o altres no és permesa a les pistes de les estacions de muntanya gestionades per FGC. A excepció de quan la seva utilització esdevingui directament relacionada amb persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, no està permesa la pràctica de qualsevol altre modalitat que no sigui l’esquí o snowboard.


  12. Per la seguretat de tothom es recomana als usuaris de pistes i instal·lacions seguir les normes de seguretat FIS que es poden consultar al web de l’entitat.


  13. El personal de l’estació us indicarà i informarà sobre qualsevol contingència no indicada anteriorment.


  14. En cas d’ús fraudulent (revenda il·legal, cessió a tercers, falsificació, forfets perduts i trobats pel terra, tram d’edat no corresponent, etc.) el forfet serà retirat i anul·lat sense opció de demanar cap compensació. L’ús fraudulent de qualsevol abonament utilitzat per un tercer (inclosos familiars i amics), també implica la retirada i l’anul·lació del forfet. Només en cas de que hagi estat el primer cop que s’incorre en frau, el forfet serà recuperable sempre i quant el titular de l’abonament aboni el doble del preu del forfet de dia d’adult que estigui establert en cada moment en concepte de penalització. Si FGC detecta varis dies de frau en una mateixa temporada, FGC té la potestat de no vendre més serveis a la persona afectada i emprendre les accions legals que cregui convenient.


  15. L’estació es reserva el dret a realitzar els controls que consideri oportuns (i que podran incloure enregistraments visuals) podent exigir la identificació de les persones amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent del forfet/abonament i per poder garantir el compliment de les obligacions assumides per part del comprador. L’esquiador/surfista està obligat a identificar-se a requeriment del personal de l’estació, amb el DNI o document acreditatiu.


  16. Abans d'utilitzar les nostres instal·lacions, assegureu-vos que teniu prou coneixement i habilitat física per fer-ne ús de manera segura per a vós i per a tercers. És important que conegueu els diversos tipus de remuntadors i les especialitats del seu ús. Seguiu les indicacions del personal de les instal·lacions i els cartells informatius. Els menors d’edat, han d’anar acompanyats per un adult responsable.


  17. Tots els abonaments, en qualsevol modalitat, són personals i intransferibles, excepte l’abonament d’empresa, que és transferible i pot ser utilitzat, com a màxim, per un esquiador per dia i abonament.

   

  · Domini esquiable de La Molina + Masella

   

  El domini esquiable La Molina + Masella ofereix 145 km esquiables.

   

  El sector comú entre La Molina + Masella és coneix amb el nom d’Alp 2500. Les cruïlles entre les estacions estan convenientment senyalitzades en aquest sector. Si no es coneix el domini esquiable cal llegir i interpretar la senyalització a pistes i al mapa de butxaca o l’app, en particular en el sector d’Alp 2500.

   

  Esquiar pel domini esquiable de La Molina + Masella requereix un forfet o un abonament de La Molina + Masella. Amb un forfet o un abonament d’una estació no es pot esquiar a l’altra. Passar d’una estació a l’altra sense un forfet o un abonament de La Molina + Masella implica tornar amb el forfet de retorn, que cal adquirir a les taquilles, situades a

  la base de les respectives estacions.

   

  El forfet de retorn té un cost de 8 €.

   

  Els forfets de La Molina + Masella dels municipis d’Alp, Das i Urús són per a la pràctica de l’esquí de lleure. Amb aquests forfets no és permès l’exercici professional.

   

  La resolució de les incidències o contingències que registrin els titulars d’un forfet La Molina + Masella així com la normativa d’ús són d’igual aplicació.

   


  · Condicions específiques per accedir al tren cremallera de Vall de Núria

   

  El titular del forfet de temporada, tindrà garantit l’accés a les instal·lacions de tren cremallera, sempre i quan hagi efectuat la reserva prèvia d’hora de pujada i de baixada de les instal·lacions de tren cremallera.

   

  Per tal de poder accedir al tren cremallera, el titular del forfet de temporada /cremallera de temporada, haurà de realitzar de forma obligatòria, reserva de tren cremallera per l’hora de pujada a Núria, i per l’hora de baixada a l’estació de retorn.

   

  La reserva de l’hora d’accés i l’hora de retorn amb tren cremallera, serà individual, i només se’n podrà realitzar una pel dia que vulgui visitar Vall de Núria.

   

  FGC recomana efectuar la reserva de tren de pujada i de baixada amb suficient antelació, a fi de garantir-ne la disponibilitat en el moment que desitgi el titular del forfet.

   

  En cas que el titular del títol de transport, no efectuï la reserva prèvia, sempre tindrà els punts d’atenció al client per efectuar-la, previ a accedir a les instal·lacions. En aquest cas, FGC no garanteix el dret d’accedir a les instal·lacions en cas de no haver-hi disponibilitat.

   

  L’usuari, sempre podrà modificar l’hora d’accedir o baixar amb el tren, sempre i quan, no hagi traspassat les barreres d’accés.

   

  L’usuari no tindrà cap dret de reclamació en cas que no hi hagi disponibilitat d’accedir a les instal·lacions de Vall de Núria.

 • D. Condicions de respecte i convivència

  FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta d’usuaris de les estacions i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos i la megafonia.

   

  No està permès:


  - Fumar a totes les instal·lacions d’FGC.
  - Fixar cartells
  - Distribuir publicitat
  - Venda ambulant dins les instal·lacions d’FGC
  - Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l'ordre públic o els serveis d'FGC.
  - Fer accions que deteriorin o embrutin les instal·lacions.
  - Romandre a les instal·lacions fora de l'horari previst.
  - Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la instal·lació i el servei en general.
  - Llençar deixalles a l’entorn.
  - Pidolar i fer qualsevol classe d'activitat artística o comercial a les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.