932 041 041

 

Assegurança d'accidents en activitats fisicoesportives en el medi natural

 • ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS EN ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

  D’acord amb l’abast i les formes establertes a la pòlissa i en el Decret núm 56/2003, de 4 de febrer (DOGC núm. 3838 de 07/03/2003) pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, l’assegurador indemnitzarà les lesions que poguessin sofrir les persones durant la pràctica d’activitats fisicoesportives de lleure organitzades per FGC.

   

  - A La Molina: bikepark, piscina, tubbing, ruta de fauna i frisbee

  - A Vall de Núria: barques, cavalls, parc lúdic, excursions, minigolf i circuit d’orientació

  ASSEGURATS

  Persones físiques que hagin adquirit bitllets o forfets a FGC per a la pràctica d’activitats fisicoesportives.

   

  No estan incloses les persones que utilitzin les instal·lacions sense l’obtenció prèvia del bitllet o forfet expedit per FGC.

   

  RISCOS COBERTS I SUMES ASSEGURADES DE LA PÒLISSA DE LES ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

  Segons el que figura al Decret 56/2003, Article 7, Apartat 7.1 a):

   

  Despeses de curació, rescat i trasllat per accident: 6.000 € per víctima

  Mort per accident: 3.000 € per víctima

  Invalidesa per accident segons barem: 6.000 € per víctima

   

  La prestació de les despeses de curació es podrà realitzar:

  a) bé mitjançant la lliure elecció de l’assegurat mitjançant el reemborsament de factures

  b) a través de centres concertats si l’assegurador disposés de concert i fos possible per proximitat al domicili de l’accidentat i al lloc de l’accident.  En aquet cas la cobertura serà il·limitada.

   

  Per mort per accident s’entendrà la defunció d’un Assegurat a causa d’un accident cobert per la pòlissa i produïda la defunció de forma immediata a aquell o en el transcurs dels cinc anys següents a comptar des de la seva data d’ocurrència.

  En el cas de que la defunció de l’Assegurat com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa es produeixi amb posterioritat al termini citat de cinc anys, per procedir a la seva indemnització s’haurà d’acreditar fefaentment que la defunció és com a conseqüència de l’accident.

   

  Incapacitat Permanent derivada d’accident

  S’entendrà per Incapacitat Permanent la pèrdua anatòmica o funcional previsiblement irreversible soferta per un Assegurat a causa d’un accident cobert per la pòlissa i sobrevinguda dins del termini màxim de dos anys i mig a comptar des de la data de l’accident causal i sempre que aquest esdevingui durant la vigència de l’assegurança.

   

  En el cas que l’Incapacitat Permanent derivada d’un accident es produeixi o reconegui amb posterioritat al termini citat de dos anys i mig, per a procedir a la seva indemnització s’haurà d’acreditar que l’Incapacitat Permanent és conseqüència de l’accident mitjançant l’oportuna Resolució, Sentència ferma, informe mèdic o qualsevol altre document probatori vàlid.

   

  Incapacitat Permanent Parcial per accident.

  Quan la Incapacitat, sent Permanent, no aconsegueixi el grau d’Absoluta per qualsevol professió o ofici/Total per a la professió habitual esdevindrà en una Incapacitat Permanent Parcial.

   

  A efectes de la pòlissa que es contracti, en el concepte d’Incapacitat Permanent Parcial s’inclouen les lesions permanents no invalidants i la incapacitat permanent parcial per a la professió habitual. 

   

  Despeses d’Assistència Sanitària

  Per aquesta prestació l’Assegurador garanteix, durant el termini màxim d’un any a comptar des de la data de l’accident i fins la quantia màxima senyalada a la Clàusula VI, el pagament de les despeses mèdiques, farmacèutiques (per prescripció facultativa), quirúrgics i hospitalaris així com els ocasionats pel servei d’ambulància i els derivats de rehabilitació física com a conseqüència de  l’accident cobert per la pòlissa.

   

  Es comprenen en aquest concepte:

  • La prestació de serveis mèdics tant en centre assistencial com en domicili, quan així fos precís, amb inclusió de les despeses derivades dels serveis mèdics, proves mèdiques (inclosos els serveis complementaris prescrits per un facultatiu durant el procés de curació en règim no hospitalari), quirúrgics i farmacèutics.
  • Despeses d’hospitalització entenent el preu de l’habitació i la manutenció, sense extres, del Centre Sanitari en que es trobi internat l’Assegurat.
  • Trasllats i desplaçaments que inclouen les despeses per trasllat urgent de l’Assegurat des de el lloc de l’accident fins el centre sanitari on hagi de rebre la deguda atenció mèdica, i les despeses de desplaçament que hagi de realitzar l’Assegurat durant el procés de curació i pel mitjà de transport determinat pels metges que l’atenguin.
  • Assistència d’urgències que comprèn aquelles despeses derivades de la necessària assistència de caràcter urgent i primers auxilis.
  • Despeses de rehabilitació física que inclou els serveis de fisioteràpia i similars, així com el lloguer d’elements auxiliars (muletes, cadires de rodes i anàlegs) que hagi d’utilitzar l’Assegurat per prescripció mèdica durant el procés de curació.
  • Despeses de pròtesis dentaria fins el límit de 500 €.
  • Abonament de les despeses d’adaptació del domicili o el vehicle de l’assegurat en cas de Gran Invalidesa derivada d’accident cobert per l’assegurança, fins el límit de 3.000€ per assegurat.
  • Reemborsament de fins a 1.500€ per una cadira de rodes amb els accessoris necessaris per la seva adaptació a les necessitats de l’assegurat en cas de Gran Invalidesa derivada d’un accident cobert per l’assegurança.
  • Reemborsament fins a 1.200€ per assegurat per aparells d’ortopèdia per corregir lesions que s’hagin produït per un accident cobert per l’assegurança.
  • Despeses d’atenció psicològica a l’assegurat derivades d’un accident cobert per l’assegurança i fins a un màxim de 1.500€.
FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.